Tỳ hưu thạch anh vàng - Chiêu Tài Hút Lộc - mệnh Kim, Thổ