Hư Không Tạng Bồ Tát – Phật Bản Mệnh Tuổi Sửu, Dần